Tovar pridaný do košíka
Tovar pridaný medzi obľúbené položky
Tovar pridaný medzi obľúbené položky
Tovar pridaný do nákupného zoznamu
Na sklade sa nachádza menšie množstvo tovaru, ako ste práve vložili do košíka.
Vybavenie objednávky môže trvať dlhšie.
OK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

spoločnosti ENTO Železiarstvo, s.r.o., so sídlom: Turbínová 1,  831 04 Bratislava

 

I. Základné ustanovenia

Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť ENTO Železiarstvo, s.r.o., so sídlom Turbínová 1, 831 04  Bratislava, IČO: 35798505, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, vložka číslo:  22716/B ako predávajúci (ďalej len „predávajúci“) a na strane druhej je kupujúci.

Kupujúcim  môže byť spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom  je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ako aj súvisiacimi predpismi.

Podnikateľom je:

a) osoba zapísaná v obchodnom registri,

b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

 

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

Kupujúci má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami (poplatky za dopravné a pod) a pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

 

II. Kúpna zmluva

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na webovú stránku www.ento.sk, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim.

Prijatie objednávky predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik kúpnej zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv.

Ak je kupujúci podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená potvrdením objednávky predávajúcim.

Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru a všetkých príslušných poplatkov, o ktorých bol vopred informovaný. Všetky objednávky podané prostredníctvom internetovej predajne sú záväzné. Kupujúci je povinný si prevziať objednaný tovar.

Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené súdmi podľa príslušných právnych predpisov. 

Doklady spojené so zmluvným vzťahom predávajúci archivuje po dobu najmenej piatich rokov od jeho uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych  predpisov. Tieto doklady nie sú prístupné tretím nezúčastneným stranám.

  

III. Bezpečnosť a ochrana informácií

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a marketingových akcií predávajúceho a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe apod. s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru.

Predávajúci postupuje tak, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života subjektu údajov. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 18/2018 Z. z. O ochrane osobných údajov.

Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvárané kúpnou zmluvou a využitie pre marketingové účely predávajúceho a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na adresu predávajúceho. Za písomné vyjadrenie sa v tomto prípade považuje aj forma elektronická. 

 

IV. Ceny

Všetky ceny sú zmluvné. V on-line eshope sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť okrem prepravných nákladov, kt. sú špecifikované samostatne.

Prípadné poplatky za  prepravné náklady, vyzdvihnutie na špecifickom mieste či v špecifickom časovom okne, či dobierku sú špecifikované samostatne.

K objednávke malého rozsahu môže byť pripočítaný manipulačný poplatok spojený so spracovaním objednávky. Informácia o výške manipulačného poplatku je vždy výrazne uvedená v nákupnom košíku, v procese tvorby objednávky.

Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú.

Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.

Predávajúci si vyhradzuje právo na technické zmeny predávaného tovaru.

Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastať prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho. Predávajúci v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.

 

V. Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ:

V zmysle ustanovenia § 7 zákona O ochrane spotrebiteľa (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

Na uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy je nevyhnutné, aby bol v lehote 14 kalendárnych dní doručený formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy si môžete stiahnuť tu. Zároveň je kupujúci povinný v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla predávajúceho, alebo ho odovzdať predávajúcemu, alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

Pre jednoduchšie a rýchlejšie vybavenia odstúpenia od zmluvy odporúčame tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým formulárom na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

 

Adresa predávajúceho na zasielanie tovaru a formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy je:

ENTO Železiarstvo, s.r.o.

Turbínová 1

831 04 Bratislava

 

Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy môžete zaslať aj na email: odstupenie@ento.sk

Tovar vrátený kupujúcim spotrebiteľom musí byť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal.

Kupujúci má právo tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu odpovedajúcu čiastku, resp. vrátenie tovaru odmietnuť.

Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia tovaru a oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky.

Právo na odstúpenie od zmluvy sa okrem tovaru, u ktorého je odstúpenie vylúčené príslušnými právnymi predpismi, nevzťahuje tiež na tovar, prispôsobený konkrétnym požiadavkám kupujúceho resp. vyrobeného na mieru (aj delenie materiálu [profily, hadice, atď..] na kupujúcim požadovanú dĺžku).

 

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je podnikateľ:

V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim.

 

Odstúpenie od zmluvy predávajúcim:

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo vykonal také zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutú v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak kupujúci tovar neuhradí do 5 pracovných dní v prípade, že si vybral platbu vopred na účet formou zálohovej faktúry, či platbu cez platobnú  bránu, alebo TATRAPAY.

 

Od zmluvy nie je nemôže odstúpiť, v prípade že jej predmetom je:

a) Predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru (aj delenie materiálu [profily, hadice, atď..] na kupujúcim požadovanú dĺžku), alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka (tovar na zakázku).

b) Predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

 

VI.  Platobné podmienky

Predávajúci akceptuje nasledujúce spôsoby platby:

a) Hotovosťou alebo platobnou kartou pri osobnom odbere

b) Platba vopred bankovým prevodom: zálohovú faktúru zašleme e-mailom. Ak neuhradíte zálohovú faktúru do 5 dní od dátumu vystavenia, objednávku automaticky stornujeme

c) Platba cez on-line platobnú bránu CARD PAY (službu sprostredkováva TATRABANKA, a.s.) 

d) Platba prevodom cez službu TATRAPAY (službu sprostredkováva TATRABANKA, a.s.)

 

Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru.

Náklady spojené s montážou a vynesením tovaru nie sú zahrnuté v kúpnej cene a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

Aktuálne možnosti platby sú vždy zobrazené aj na spodku webovej stránky www.ento.sk

 

VII. Dodacie podmienky

Obvyklá dostupnosť tovaru je uvedená pri každom tovare na internetovej stránke elektronického obchodu. Tovar ktorý je skladom býva obvykle pripravený na prevzatie najneskôr na ďalší deň od prijatia objednávky.

Tovar na externom sklade je obvykle pripravený na prevzatie do 5 pracovných dní

Pri objednávke tovaru vo väčšom množstve ako je práve dostupné bude zákazník o lehote dodania upovedomený e-mailom, prípade telefonicky.

Typy dodania a ich cena:

a) Osobný odber

b) Doručenie kuriérom DPD 

• Dĺžka najdlhšej strany balíka: maximálne 175 cm.

• Celkové rozmery balíka: maximálne 300cm obvodovej dĺžky (najdlhšia strana + obvod balíka)

• Maximálna hmotnosť balíka: 31,5 kg

• V prípade že bude objednaný tovar vyžadovať odoslanie viac ako jedného balíka, bude kupujúci kontaktovaný s možnosťou výberu riešenia:

a)  Kupujúcemu budú účtované dodatočné prepravné náklady na ďalšie balíky nutné na prepravu objednaného tovaru. (Ak je objednávka vopred uhradená, bude kupujúcemu vystavený ďalší doklad na úhradu dodatočných nákladov na prepravu. )

b) Kupujúci si môže tovar vyzdvihnúť osobne a dopravné náklady nebudú pre jeho objednávku účtované vôbec. (Ak je objednávka vopred uhradená, bude mu suma za prepravu vrátená na účet.)

c) Ak nebude kupujúci súhlasiť s riešeniami a alebo b, má možnosť odstúpiť od kúpy a objednávka sa zruší.

V prípade neprebrania si doručovanej zásielky, a jej spätného zaslania predávajúcemu, je kupujúci povinný uhradiť 65% aktuálne vypočítanej ceny dopravného. Na danú sumu bude kupujúcemu vystavená faktúra, ktorý je povinný uhradiť do dátumu splatnosti uvedenom na danej faktúre.

 

Aktuálne platnú cenu pre jednotlivé spôsoby dodania tovaru nájdete vždy pri výbere dodania, pri tvorbe objednávky v košíku na webovej stránke www.ento.sk

Aktuálne možnosti dodania sú vždy zobrazené aj na spodku webovej stránky www.ento.sk

 

VIII. Reklamácie

Kontrola tovaru pri prevzatí

Osobný odber: 

Kupujúci musí bezprostredne po prevzatí objednávky prekontrolovať objednávku a jej súčasti, počet kusov, typy produktov, stav kupovaných produktov, poškodenie krabice atď.

Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie objednávky, ktorý nie je v zhode s kúpnou zmluvou , je neúplná alebo tovar v nej je poškodený.

Ak ste si poškodenie všimli až následne, alebo ak je tovar poškodený napriek tomu, že je obal neporušený, treba čo najskôr (najneskôr do 48 hodín od prevzatia výrobku) informovať predávajúceho. 

 

Doručenie kuriérom:

Kupujúci musí bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s prepravcom stav zásielky, počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice, atď.

Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie objednávky, ktorý nie je v zhode s kúpnou zmluvou , je neúplná alebo tovar v nej je poškodený.

Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu, alebo spísať škodový zápis a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom alebo poštou predávajúcemu.

Ak ste si poškodenie všimli až následne, alebo ak je tovar poškodený napriek tomu, že je obal neporušený, treba čo najskôr (najneskôr do 48 hodín od prevzatia výrobku) informovať prepravcu alebo našu spoločnosť. 

 

Uplatnenie reklamácie:

Miestom pre uplatnenie reklamácie je spoločnosť ENTO Železiarstvo, s.r.o., so sídlom: Turbínová 1, 831 04  Bratislava.

Odporúčame nahlasovať reklamácie našej spoločnosti na tel. čísle: +421 2 4920 6828, kde budete informovaný o postupe riešenia reklamácie, prípadne emailom na: reklamacie@ento.sk

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve.

Ak ide o chybu, ktorú je možné odstrániť, bude tovar opravený. Pokiaľ nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému užívaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr túto chybu reklamovať.

Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, predávajúci je oprávnený chybný tovar vymeniť za tovar s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami, ak to nie je možné, vystaviť dobropis.

Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, vzťahujú sa na vymenený tovar rovnaké záručné podmienky ako na nový tovar.

V prípade, že bol tovar opravený, sa záručná doba predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

Spoločne s tovarom odporúčame pre rýchlejšie vybavenie reklamácie doložiť záručný list (ak bol pribalený k tovaru), tiež doklad potvrdzujúci kúpu tovaru (faktúra, pokladničný doklad), ktorý slúži zároveň ako záručný list a vyplnený reklamačný protokol. Reklamačný protokol si môžete stiahnuť tu.

 

IX. Záručné podmienky

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je stanovená iná záručná doba pre konkrétny tovar a platí pri predaji tovaru spotrebiteľovi.

Pokiaľ je kupujúcim podnikateľ záručná doba na tovar trvá 12 mesiacov.

Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru.

Predĺžená záručná doba platí len pre vybrané druhy tovaru a týka sa tovarov, ku ktorým je pribalený záručný list. Pre tento tovar a jeho časti platia záručné podmienky uvedené v záručnom liste.

Pre uplatnenie záruky sa však stačí preukázať iba daňovým dokladom (faktúrou alebo pokladničným dokladom), ktorý slúži zároveň ako záručný list, avšak ak bol pri kúpe dodaný aj záručný list odporúčame ho pri uplatnení záruky predložiť.

Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornej manipulácii s tovarom. Záruka sa takisto nevzťahuje na opotrebovanie veci spôsobené jej obvyklým používaním, nevhodným ošetrením a starostlivosťou o výrobok, použitím nevhodných čistiacich prostriedkov a úmyselným poškodením.

 

X. Zľavové karty a nákup na faktúru

Zákaznícka karta

Podmienky:

● Zákazník je našim pravidelným odberateľom

● Nakupuje ročne v objeme minimálne 333 €

● Je držiteľom živnostenského oprávnenia, ev. za firmu si prinesie výpis z obchodného registra, alebo zriaďovaciu listinu

● Po vystavení zákazníckej karty mu je poskytnutá základná zľava na všetko sortiment 5%

● Zvyšovanie zľavy je možné po ročnom vyhodnotení obratov. Výška zľavy závisí od objemu odobraného tovaru.

● Zákaznícka karta sa vydáva iba na nákupy v hotovosti / kartou priamo na predajni.

● Zľavy sa nevzťahujú na už akciový tovar a nedajú sa kombinovať

 

Zľavová karta pre výstavbu, resp. rekonštrukciu rodinných domov a bytov

Podmienkou vydania zľavovej karty je preukázanie sa stavebným povolením na výstavbu rodinného domu resp. rekonštrukciu bytu. Zľavová karta je vydávaná i prijímaná vo všetkých pobočkách ENTO Železiarstvo, s.r.o.

Podmienky:

 ● Uplatnenie 5% zľavy na nákup v prípade rekonštrukcie bytu / rodinného domu. (Rozsah prác nevyžadujúci stavebné povolenie )

 ● Uplatnenie 10% zľavy na nákup v prípade výstavby rodinného domu / stavebných prác so stavebným povolením ( Preukázanie sa stavebným povolením )

 ● Zľava je dlhodobo platná, mesačný obrat nesmie klesnúť pod 665€ pri rodinných domoch a 150€ pri bytoch

 ● Zľavy sa nevzťahujú na akciový tovar a nedajú sa kombinovať

 

Sphere Card

Nákup na SPHERE CARD môže využiť každý zákazník, ktorý sa preukáže štandartnou alebo V.I.P kartou. Po predložení štandartnej karty má zákazník nárok na zľavu 5%. V.I.P karta sa predkladá spolu s občianskym alebo iným preukazom, nakoľko je vystavená na meno zákazníka s nárokom na 10% zľavu. Zľavy sa nevzťahujú na akciový tovar a nedajú sa kombinovať. Minimálna suma nákupu je 5€.

 

Baucard

Nákup na BAUCARD môže využiť každý zákazník, ktorý sa preukáže kartou BAUCARD. Po predložení karty má zákazník nárok na zľavu 5%. Zľavy sa nevzťahujú na akciový tovar a nedajú sa kombinovať. Minimálna suma nákupu je 5€.

 

Zľavové podmienky pre nákup tovaru na faktúru

Nákupy na faktúru sa riadia osobitnými Zmluvnými obchodnými podmienkami. Medzi  zmluvnými stranami je podpísaná rámcovná zmluva, v ktorej sa zaväzujú obidve strany na zmluvných podmienkach nákupu, zakotvených v spomínanej zmluve.

 

XI. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.1.2021.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

 

ENTO Železiarstvo, ento, Železiarstvo, www.ento.sk, ento.sk, železiarstvo bratislava, železiarstvo pezinok, železiarstvo šamorín, vodovodné batérie, vodovodná batéria, Sagittarius, Grohe, Hansa, Hansgrohe, termostatické batérie, termostatická batéria, kúpeľňové doplnky, keramika, wc, umývadlo, umývadlá, drez, drezy, radiátor, radiátory, kúrenie, železiarsky tovar, náradie, lopata, motyka, rýľ, hrable, vŕtačka, gola sada, žiarovka, žiarovky, LED, predlžovačka, chemická kotva, chemické kotvy, kovanie, dverové kovanie, kľučka, zámok, visiaci zámok, FAB, ASSA ABBLOY, meď, hospodárske náradie, brúska, brúsny kotúč, dláto, fréza, hoblík, kladivo, kľúče, kosačka, kompresor, kompresory, kotúč, kotúče, meter, pásmo, naberačka, gola, imbus, torx, nožnice, nôž, nože, rezač, rezače, pájka, pájkovačka, teplovzdušná pištoľ, pilník, pilníky, píly, pílový list, pílové listy, meradlá, rašpľa, rašple, príslušenstvo, skrutkovač, skrutkovače, sada, vrták, vrtáky, závitník, závitníky, zváračka, zváračky, náradie, požičovňa náradia, ohrievač, ohrievače, plyn, výmena PB náplní, PVC, umelá hmoty, vnútorná odpad, HT rúra, vonkajší odpad, KG rúra, PE rúra, PPR rúra, koleno, t-kus, tkus, rebrík, rebríky, rebríkové radiátory, rebríkový radiátor, doskový radiátor, doskové radiátory, liatinový radiátor, liatinové radiátory, plechový radiátor, plechové radiátory, spojovací materiál, hmoždinka, šrób, šróby, vrut, vruty, chemická kotva, podložka, podložky, nit, nity, matica, matice, vaňa, vaňe, sprchový kút, sprchové kúty, ventil, ventily, guľový ventil, guľové ventily, záhradný ventil, záhradný výtok, pračkový ventil, pračková hadica, výlevka, bengizer, bengizery, výtokový ventil, manomenter, manometre, vodomer, vodomery, teplomer, teplomery, termostat, termostaty, zápachové uzávierky, zápachová uzávierka, sifón, sifóny, pileta, pilety, vpusť, vpusťe, WC prípojka, WC manžeta, cín, pletivo, oceľové lano, laná, tyče, tyč, reťaz, reťaze, čerpadlo, kalové čerpadlo, ponorné čerpadlo, čerpadlá, kalové čerpadlá, ponorné čerpadlá.

ENTO Železiarstvo, ento, Železiarstvo, www.ento.sk, ento.sk, železiarstvo bratislava, železiarstvo pezinok, železiarstvo šamorín, vodovodné batérie, vodovodná batéria, Sagittarius, Grohe, Hansa, Hansgrohe, termostatické batérie, termostatická batéria, kúpeľňové doplnky, keramika, wc, umývadlo, umývadlá, drez, drezy, radiátor, radiátory, kúrenie, železiarsky tovar, náradie, lopata, motyka, rýľ, hrable, vŕtačka, gola sada, žiarovka, žiarovky, LED, predlžovačka, chemická kotva, chemické kotvy, kovanie, dverové kovanie, kľučka, zámok, visiaci zámok, FAB, ASSA ABBLOY, meď, hospodárske náradie, brúska, brúsny kotúč, dláto, fréza, hoblík, kladivo, kľúče, kosačka, kompresor, kompresory, kotúč, kotúče, meter, pásmo, naberačka, gola, imbus, torx, nožnice, nôž, nože, rezač, rezače, pájka, pájkovačka, teplovzdušná pištoľ, pilník, pilníky, píly, pílový list, pílové listy, meradlá, rašpľa, rašple, príslušenstvo, skrutkovač, skrutkovače, sada, vrták, vrtáky, závitník, závitníky, zváračka, zváračky, náradie, požičovňa náradia, ohrievač, ohrievače, plyn, výmena PB náplní, PVC, umelá hmoty, vnútorná odpad, HT rúra, vonkajší odpad, KG rúra, PE rúra, PPR rúra, koleno, t-kus, tkus, rebrík, rebríky, rebríkové radiátory, rebríkový radiátor, doskový radiátor, doskové radiátory, liatinový radiátor, liatinové radiátory, plechový radiátor, plechové radiátory, spojovací materiál, hmoždinka, šrób, šróby, vrut, vruty, chemická kotva, podložka, podložky, nit, nity, matica, matice, vaňa, vaňe, sprchový kút, sprchové kúty, ventil, ventily, guľový ventil, guľové ventily, záhradný ventil, záhradný výtok, pračkový ventil, pračková hadica, výlevka, bengizer, bengizery, výtokový ventil, manomenter, manometre, vodomer, vodomery, teplomer, teplomery, termostat, termostaty, zápachové uzávierky, zápachová uzávierka, sifón, sifóny, pileta, pilety, vpusť, vpusťe, WC prípojka, WC manžeta, cín, pletivo, oceľové lano, laná, tyče, tyč, reťaz, reťaze, čerpadlo, kalové čerpadlo, ponorné čerpadlo, čerpadlá, kalové čerpadlá, ponorné čerpadlá.

ENTO Železiarstvo, ento, Železiarstvo, www.ento.sk, ento.sk, železiarstvo bratislava,, železiarstvo pezinok, železiarstvo šamorín, vodovodné batérie, vodovodná batéria, Sagittarius, Grohe, Hansa, Hansgrohe, termostatické batérie, termostatická batéria, kúpeľňové doplnky, keramika, wc, umývadlo, umývadlá, drez, drezy, radiátor, radiátory, kúrenie, železiarsky tovar, náradie, lopata, motyka, rýľ, hrable, vŕtačka, gola sada, žiarovka, žiarovky, LED, predlžovačka, chemická kotva, chemické kotvy, kovanie, dverové kovanie, kľučka, zámok, visiaci zámok, FAB, ASSA ABBLOY, meď, hospodárske náradie, brúska, brúsny kotúč, dláto, fréza, hoblík, kladivo, kľúče, kosačka, kompresor, kompresory, kotúč, kotúče, meter, pásmo, naberačka, gola, imbus, torx, nožnice, nôž, nože, rezač, rezače, pájka, pájkovačka, teplovzdušná pištoľ, pilník, pilníky, píly, pílový list, pílové listy, meradlá, rašpľa, rašple, príslušenstvo, skrutkovač, skrutkovače, sada, vrták, vrtáky, závitník, závitníky, zváračka, zváračky, náradie, požičovňa náradia, ohrievač, ohrievače, plyn, výmena PB náplní, PVC, umelá hmoty, vnútorná odpad, HT rúra, vonkajší odpad, KG rúra, PE rúra, PPR rúra, koleno, t-kus, tkus, rebrík, rebríky, rebríkové radiátory, rebríkový radiátor, doskový radiátor, doskové radiátory, liatinový radiátor, liatinové radiátory, plechový radiátor, plechové radiátory, spojovací materiál, hmoždinka, šrób, šróby, vrut, vruty, chemická kotva, podložka, podložky, nit, nity, matica, matice, vaňa, vaňe, sprchový kút, sprchové kúty, ventil, ventily, guľový ventil, guľové ventily, záhradný ventil, záhradný výtok, pračkový ventil, pračková hadica, výlevka, bengizer, bengizery, výtokový ventil, manomenter, manometre, vodomer, vodomery, teplomer, teplomery, termostat, termostaty, zápachové uzávierky, zápachová uzávierka, sifón, sifóny, pileta, pilety, vpusť, vpusťe, WC prípojka, WC manžeta, cín, pletivo, oceľové lano, laná, tyče, tyč, reťaz, reťaze, čerpadlo, kalové čerpadlo, ponorné čerpadlo, čerpadlá, kalové čerpadlá, ponorné čerpadlá.

ENTO Železiarstvo, ento, Železiarstvo, www.ento.sk, ento.sk, železiarstvo bratislava, železiarstvo pezinok, železiarstvo šamorín, vodovodné batérie, vodovodná batéria, Sagittarius, Grohe, Hansa, Hansgrohe, termostatické batérie, termostatická batéria, kúpeľňové doplnky, keramika, wc, umývadlo, umývadlá, drez, drezy, radiátor, radiátory, kúrenie, železiarsky tovar, náradie, lopata, motyka, rýľ, hrable, vŕtačka, gola sada, žiarovka, žiarovky, LED, predlžovačka, chemická kotva, chemické kotvy, kovanie, dverové kovanie, kľučka, zámok, visiaci zámok, FAB, ASSA ABBLOY, meď, hospodárske náradie, brúska, brúsny kotúč, dláto, fréza, hoblík, kladivo, kľúče, kosačka, kompresor, kompresory, kotúč, kotúče, meter, pásmo, naberačka, gola, imbus, torx, nožnice, nôž, nože, rezač, rezače, pájka, pájkovačka, teplovzdušná pištoľ, pilník, pilníky, píly, pílový list, pílové listy, meradlá, rašpľa, rašple, príslušenstvo, skrutkovač, skrutkovače, sada, vrták, vrtáky, závitník, závitníky, zváračka, zváračky, náradie, požičovňa náradia, ohrievač, ohrievače, plyn, výmena PB náplní, PVC, umelá hmoty, vnútorná odpad, HT rúra, vonkajší odpad, KG rúra, PE rúra, PPR rúra, koleno, t-kus, tkus, rebrík, rebríky, rebríkové radiátory, rebríkový radiátor, doskový radiátor, doskové radiátory, liatinový radiátor, liatinové radiátory, plechový radiátor, plechové radiátory, spojovací materiál, hmoždinka, šrób, šróby, vrut, vruty, chemická kotva, podložka, podložky, nit, nity, matica, matice, vaňa, vaňe, sprchový kút, sprchové kúty, ventil, ventily, guľový ventil, guľové ventily, záhradný ventil, záhradný výtok, pračkový ventil, pračková hadica, výlevka, bengizer, bengizery, výtokový ventil, manomenter, manometre, vodomer, vodomery, teplomer, teplomery, termostat, termostaty, zápachové uzávierky, zápachová uzávierka, sifón, sifóny, pileta, pilety, vpusť, vpusťe, WC prípojka, WC manžeta, cín, pletivo, oceľové lano, laná, tyče, tyč, reťaz, reťaze, čerpadlo, kalové čerpadlo, ponorné čerpadlo, čerpadlá, kalové čerpadlá, ponorné čerpadlá.

ENTO Železiarstvo, ento, Železiarstvo, www.ento.sk, ento.sk, železiarstvo bratislava, železiarstvo pezinok, železiarstvo šamorín, vodovodné batérie, vodovodná batéria, Sagittarius, Grohe, Hansa, Hansgrohe, termostatické batérie, termostatická batéria, kúpeľňové doplnky, keramika, wc, umývadlo, umývadlá, drez, drezy, radiátor, radiátory, kúrenie, železiarsky tovar, náradie, lopata, motyka, rýľ, hrable, vŕtačka, gola sada, žiarovka, žiarovky, LED, predlžovačka, chemická kotva, chemické kotvy, kovanie, dverové kovanie, kľučka, zámok, visiaci zámok, FAB, ASSA ABBLOY, meď, hospodárske náradie, brúska, brúsny kotúč, dláto, fréza, hoblík, kladivo, kľúče, kosačka, kompresor, kompresory, kotúč, kotúče, meter, pásmo, naberačka, gola, imbus, torx, nožnice, nôž, nože, rezač, rezače, pájka, pájkovačka, teplovzdušná pištoľ, pilník, pilníky, píly, pílový list, pílové listy, meradlá, rašpľa, rašple, príslušenstvo, skrutkovač, skrutkovače, sada, vrták, vrtáky, závitník, závitníky, zváračka, zváračky, náradie, požičovňa náradia, ohrievač, ohrievače, plyn, výmena PB náplní, PVC, umelá hmoty, vnútorná odpad, HT rúra, vonkajší odpad, KG rúra, PE rúra, PPR rúra, koleno, t-kus, tkus, rebrík, rebríky, rebríkové radiátory, rebríkový radiátor, doskový radiátor, doskové radiátory, liatinový radiátor, liatinové radiátory, plechový radiátor, plechové radiátory, spojovací materiál, hmoždinka, šrób, šróby, vrut, vruty, chemická kotva, podložka, podložky, nit, nity, matica, matice, vaňa, vaňe, sprchový kút, sprchové kúty, ventil, ventily, guľový ventil, guľové ventily, záhradný ventil, záhradný výtok, pračkový ventil, pračková hadica, výlevka, bengizer, bengizery, výtokový ventil, manomenter, manometre, vodomer, vodomery, teplomer, teplomery, termostat, termostaty, zápachové uzávierky, zápachová uzávierka, sifón, sifóny, pileta, pilety, vpusť, vpusťe, WC prípojka, WC manžeta, cín, pletivo, oceľové lano, laná, tyče, tyč, reťaz, reťaze, čerpadlo, kalové čerpadlo, ponorné čerpadlo, čerpadlá, kalové čerpadlá, ponorné čerpadlá. ENTO Železiarstvo, ento, Železiarstvo, www.ento.sk, ento.sk, železiarstvo bratislava, železiarstvo pezinok, železiarstvo šamorín, vodovodné batérie, vodovodná batéria, Sagittarius, Grohe, Hansa, Hansgrohe, termostatické batérie, termostatická batéria, kúpeľňové doplnky, keramika, wc, umývadlo, umývadlá, drez, drezy, radiátor, radiátory, kúrenie, železiarsky tovar, náradie, lopata, motyka, rýľ, hrable, vŕtačka, gola sada, žiarovka, žiarovky, LED, predlžovačka, chemická kotva, chemické kotvy, kovanie, dverové kovanie, kľučka, zámok, visiaci zámok, FAB, ASSA ABBLOY, meď, hospodárske náradie, brúska, brúsny kotúč, dláto, fréza, hoblík, kladivo, kľúče, kosačka, kompresor, kompresory, kotúč, kotúče, meter, pásmo, naberačka, gola, imbus, torx, nožnice, nôž, nože, rezač, rezače, pájka, pájkovačka, teplovzdušná pištoľ, pilník, pilníky, píly, pílový list, pílové listy, meradlá, rašpľa, rašple, príslušenstvo, skrutkovač, skrutkovače, sada, vrták, vrtáky, závitník, závitníky, zváračka, zváračky, náradie, požičovňa náradia, ohrievač, ohrievače, plyn, výmena PB náplní, PVC, umelá hmoty, vnútorná odpad, HT rúra, vonkajší odpad, KG rúra, PE rúra, PPR rúra, koleno, t-kus, tkus, rebrík, rebríky, rebríkové radiátory, rebríkový radiátor, doskový radiátor, doskové radiátory, liatinový radiátor, liatinové radiátory, plechový radiátor, plechové radiátory, spojovací materiál, hmoždinka, šrób, šróby, vrut, vruty, chemická kotva, podložka, podložky, nit, nity, matica, matice, vaňa, vaňe, sprchový kút, sprchové kúty, ventil, ventily, guľový ventil, guľové ventily, záhradný ventil, záhradný výtok, pračkový ventil, pračková hadica, výlevka, bengizer, bengizery, výtokový ventil, manomenter, manometre, vodomer, vodomery, teplomer, teplomery, termostat, termostaty, zápachové uzávierky, zápachová uzávierka, sifón, sifóny, pileta, pilety, vpusť, vpusťe, WC prípojka, WC manžeta, cín, pletivo, oceľové lano, laná, tyče, tyč, reťaz, reťaze, čerpadlo, kalové čerpadlo, ponorné čerpadlo, čerpadlá, kalové čerpadlá, ponorné čerpadlá.